Vintage Rifle Match         50yds         100yds

Sam Lipscomb               100 9x         90 2x

Mark Moon                   71            50

Clark Spencer               78            47

Modern Centerfire Rifle    100yds   200yds

Russ Huggins               95        95 1x

Jon Winoker                84        67

 

VINTAGE RIFLE

                       50 yrds            100 yrds

Clark Spencer          86                  64

CENTERFIRE RIFLE

                       100 yrds          200 yrds

Mark Moon               95 1X             86 1X

Marvin Sehn             83                80

Jon Winoker             99 1X             89 1X

 

Rimfire Bench Match
Bench Rest Rimfire   Date June 2022
Name Semi/Bolt Scope/Open Scores 1st Round X’s Scores 2nd Round X’s
Mark Moon Bolt Scope 186 2    
Jon Winoker Semi Scope 122 1 194 8
Robert Vosser Semi Scope 144 0 172 1
Justin Bobbitt Bolt Scope 184 1 195 7
Robert Brently Bolt Scope 200 17 200 17

 

 

June 4th 2022     Action Pistol Match

                                                  Practical          Barricade            Mover              Plates          Total
Open Rimfire
    John Hammock                248-1                   353-17             419-12             470-47         1490-77
PRODUCTION OPTICS
    pAUL dEEL                           408-15               415-12                392-5                 300-30       1515-62
   TODD ASSELBORN             INCOMPLETE SCORES TURNED IN
Production Rimfire
Metallic Centerfire
   Samuel Deet                      295-3                 293-2                  243-2                  130-13        961-20
Metallic Rim fire
   STEVE KALINSKI                 395-10                432-15               432-14               450-45       1709-84
Open Centerfire
   Kevin Angstadt               480-33              480-44               474-28                480-48      1914-153
   Steve Price                        283-4                 340-1                   342-4                  283-4          1248-13